13. siječnja 2021.

odjeci kulture

sve o kulturi na jednom mjestu

Otvoren poziv za članove žirija Nagrade Radoslav Putar 2019.

Institut za suvremenu umjetnost
Nagrada Radoslav Putar

OTVORENI POZIV za prijave za člana stručnog žirija Nagrade Radoslav Putar 2019. kustosima do 40 godina starosti, uključujući godište 1979.
Poziv je otvoren zaključno do nedjelje, 10. ožujka 2019. u 24:00h.
Prijave slati na e mail adresu:
nagrada.putar@institute.hr
(Subject: Žiri Nagrada Radoslav Putar 2019., prijava)

Sve dodatne informacije na e-mail: nagrada.putar@institute.hr
tel: +385 1 88 97 098 | gsm: +385 91 61 99 454, Janka Vukmir

Institut za suvremenu umjetnost poziva kustose, povjesničare umjetnosti likovne kritičare do 40 godina starosti / rođeni 1979. i kasnije / da iskažu interes i prijave se za člana stručnog žirija Nagrade Radoslav Putar 2019. godine.

Stručni žiri Nagrade Radoslav Putar sastoji se od 5 članova, od kojih je jedan umjetnik, prošlogodišnji dobitnik Nagrade. Od 2018. godine pozivamo i kustose, povjesničare umjetnosti i likovne kritičare da iskažu interes i prijave se za sudjelovanje u radu žirija.

Žiri se sastaje dva puta. Prvi puta u drugoj polovici ožujka, kada među pristiglim prijavama umjetnika koji su se odazvali na Natječaj za Nagradu Radoslav Putar 2019., bira 4 finalista, i drugi puta, u Rijeci, u četvrtak 6. lipnja 2019., kada između 4 finalista žiri odabire dobitnika/cu Nagrade. Na otvorenju izložbe Stručni žiri će, nakon pregleda radova i razgovora sa svakim od finalista, izabrati i proglasiti dobitnika/cu Nagrade Radoslav Putar za 2018. godinu.
Odabrani član žirija mora obavezno biti dostupan u oba kruga žiriranja!

U prvom krugu natjecanja i žiriranja, sastanak se održava u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu, a u drugom krugu se sastanak održava u Rijeci.
Institut za suvremenu umjetnost pokriva sve putne troškove odabranom članu žirija.

PRAVO NA PRIJAVU
imaju svi povjesničari umjetnosti, kustosi i likovni kritičari rođeni 1979. godine ili kasnije, s najmanje 3 godine radnog iskustva i tečnim znanjem engleskog jezika,
Prijavljeni kandidati NE MORAJU biti državljani Republike Hrvatske, ali njihov rad mora biti vezan uz hrvatsku kulturnu scenu.

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI
Prijavitelji se na Otvoreni poziv moraju javiti osobno.
Prijava mora sadržavati:
1. Osobne podatke i kontakte: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail, internetska stranica….
2. Motivacijsko pismo
3. Profesionalni životopis (obavezno godinu rođenja!), na hrvatskom i engleskom jeziku.
4. Izbor iz dokumentacije vlastitog rada

IZBOR
Jedan član žirija će biti odabran temeljem pristiglih prijava, motivacijskog pisma i ranijeg radnog iskustva, a moguće i usmenog razgovora.

+++++++++++++++++++++++++

Institute for Contemporary Art
Radoslav Putar Award

OPEN CALL FOR applications for professional jury member for the 2019 Radoslav Putar Award to curators up to 40 years old, including the birth year 1979.

Deadline: Sunday, March 10, 2018, at 24:00.
Send applications to e-mail: nagrada.putar@institute.hr
(Subject: Jury Radoslav Putar Award 2019, application)

All additional information on e-mail: nagrada.putar@institute.hr
tel: +385 1 88 97 098 GSM: +385 91 61 99 454, Janka Vukmir

The Institute of Contemporary Art invites curators, art historians to 40 years of age / born in 1979 and later / to show interest and apply for the member of the Jury of the 2018 Radoslav Putar Award.

Professional Jury of the Radoslav Putar Awards consists of 5 members, one of whom is an artist, last year’s Award Winner.
Since 2018 we invite curators, art historians and art critics to express their interest and apply for participation in the jury’s work.

The jury meets twice. For the first time in the second half of March, when among the received applications of artists who responded to the Competition to Radoslav Putar Award in 2019, they choose 4 finalists, and for the second time, in Rijeka, June 6, 2019, when between 4 finalists they select the Winner of the Prize. At the opening of the exhibition, the Jury will, after reviewing the works and interviewing each of the finalists, select and announce the winner of the 2098 Radoslav Putar Award.
The selected jury member must be available in both jurying rounds!

In the first round of competition and jurying, the meeting is held at the Institute for Contemporary Art in Zagreb, and in the second round, the meeting is held in Rijeka.
The Institute of Contemporary Art covers all travel expenses to the selected member of the jury.

ELIGIBILITY
Right to apply have all art historians, curators and art critics born in 1979 or later, with at least 3 years of working experience, fluent in English.
Applicants may be non-citizens of the Republic of Croatia, but their work must be linked to the Croatian cultural scene.

APPLICATION PROCESS
Applicants must apply to the Open Call in person.
The application must include:
1. Personal information and contacts: name, surname, address, telephone, e-mail, website.
2. Motivation letter
3. The professional CV (obligatory year of birth!), In Croatian and English.
4. Selection from the documentation of previous work

SELECTION
One member of the jury will be selected based on motivation letter, received applications, previous work experience, and possibly an oral conversation.